Nazad na listu Prikaži sve

Javni konkurs za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2020. godinu

TIP:

Status : Otvoren

Trajanje: 18.11.2020. - 3.12.2020.

DRŽAVA : Srbija


Opština Mali Zvornik

Javni konkurs za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2020. godinu

Republika Srbija

Opštine Mali Zvornik

Komisija za sprovođenje konkursa

za dodelu sredstava tradicionalnim

crkvama i verskim zajednicama

Broj: 06-2013/2

Datum: 18.11.2020. godine

Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik ("Službeni list opštine Mali Zvornik" br. 03/17) a u vezi sa Odlukom o budžetu opštine Mali Zvornik za 2020. godinu ("Službeni list opštine Mali Zvornik" br. 15/19, 1/20, 2/20, 5/20 i 12/20), Komisija za sprovođenje konkursa za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2020. godinu, dana 18.11.2020. godine, raspisuje

J A V N I K O N K U R S

za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2020. godinu

I

Raspisuje se Javni konkurs za raspodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2020. godinu i to za izgradnju ili obnovu crkava i verskih objekata, adaptaciju ili rekonstrukciju crkava i verskih objekata, investiciono i tekuće održavanje crkava i verskih objekata, finansiranje događaja bitnih za crkvu/versku zajednicu i realizaciju kulturnih, naučnih i drugih programa.

Odlukom o raspisivanju konkursa za raspodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2020. godinu, br. 06-2013 od 09.11.2020. godine, planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

Predviđena sredstva dodeljuju se za:

-Izgradnju ili obnovu crkava i verskih objekata

-Adaptaciju ili rekonstrukciju crkava ili verskih objekata

-Investiciono i tekuće održavanje crkava i verskih objekata

-Finansiranje događaja bitnih za crkvu/versku zajednicu i

-Realizaciju kulturnih, naučnih i drugih programa

II

Pravo na dodelu sredstava putem ovog Javnog konkursa imaju tradicionalne crkve i verske zajednice koje se nalaze na teritoriji opštine Mali Zvornik i koje program od javnog interesa realizuju na teritoriji opštine Mali Zvornik.

III

Kriterijumi za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Mali Zvornik za izgradnju, obnovu, adaptaciju i tekuće održavanje crkvenih i verskih objekata kao i finansiranje događaja bitnih za crkvu/versku zajednicu ili realizaciju kulturnih, naučnih i drugih programa jesu:

-da podnosilac programa ima status pravnog lica,

-da je sedište podnosioca programa na teritoriji opštine Mali Zvornik,

-da se program od javnog interesa realizuje na teritoriji opštine Mali Zvornik

-karakter i značaj programa, kapacitet za realizaciju programa,

-dosadašnja iskustva u realizaciji programa,

-broj korisnika prema kojima je usmeren program

-visina sredstava koja su dobijena u prethodnom periodu iz budžeta opštine,

-da li su iz drugih izvora sakupljena sredstva, pa je potreban samo jedan deo sredstava da bi se zatvorila finansijska konstrukcija.

IV

Prijava na konkurs podnosi se Komisiji za sprovođenje konkursa za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2020.godinu na posebnom obrascu "Prijava na konkurs za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2020. godinu" (Prijava na konkurs) koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Uz prijavu podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:

-Popunjen obrazac predloga projekta;

-Potisanu i overenu Izjavu (Izjava), koja je sastavni deo konkursne dokumentacije;

-Detaljan opis projekta, za čije finansiranje ili sufinasiranje se podnosi prijava;

-Predmer i predračun radova (za prijave predloga projekta koji se odnose na graditeljsku delatnost);

-Odluku crkve ili verske zajednice o izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji verskog

objekta za koji se konkuriše;

-Budžet projekta;

-Dokaz o sufinansiranju od strane partnerske ili donatorske organizacije na projektu (potpisane protokole i dr.), ukoliko postoji sufinansiranje.

Konkursnu dokumentaciju i potrebne obrasce možete preuzeti svakog dana u od 700 do 15 00 časova u prostorijama Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, Kralja Petra I br. 38 kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs

Konkursnu dokumentaciju čine obrasci:

1. Obrazac br. 1 – Prijava projekta

2. Obrazac br. 2 – Predlog projekta

3. Obrazac br. 3 – Izjava podnosioca projekta

4. Obrazac br. 4 – Budžet projekta-finansijski deo

5. Obrazac br. 5 – Budžet projekta-narativni deo

6. Obrazac br. 6 – Izjava partnera na projektu

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Mali Zvornik ili poštom na adresu Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, Kralja Petra I 38, 15318 Mali Zvornik.

Na koverti obavezno naznačiti:

PRIJAVA NA KONKURS 06-2013/2

ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

NE OTVARATI!

Na poleđini se navode osnovni podaci o podnosiocu prijave na javni konkurs program predaje se posebna prijava u posebno zatvorenoj koverti.

V

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno od 18.11.2020. godine, do 03.12.2020. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na neodgovarajućem obrascu ili za namene suprotne raspisanom konkursu, kao i prijava koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, neće se razmatrati.

VI

Po završetku konkursa, u roku od 10 dana, Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima Konkursa, vrši izbor projekata i sačinjava predlog Predsedniku opštine o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Mali Zvornik.

Odluku o načinu i visini raspodele sredstava donosi Predsednik opštine Mali Zvornik, na osnovu izveštaja i predloga Komisije, u roku od 15 dana od dana prijema izveštaja.

Odluka o raspodeli sredstava dostavlja se svim učesnicima Konkursa, a objavljuje se javno na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik i oglasnoj tabli opštine.

Nakon dostavljanja namenskog računa sa korisnicima sredstava će se zaključiti ugovor o finansiranju realizacije programa/projekta.

Ovlašćeno lice kome je odobreno finansiranje obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena.

Svaki prijavljen projekat koji bude odobren mora se realizovati u 2020. godini. Korisnici sredstava dužni su da najkasnije do 31.12.2020. godine, podnesu Izveštaj o realizaciji i dostave dokaze o namenskom korišćenju sredstava u skladu sa zaključenim Ugovorom, a neutrošena sredstva su dužni da vrate u Budžet opštine Mali Zvornik do 30.12.2020. godine.

U slučaju nepostupanja u skladu sa prethodnim stavom, dobijena sredstva korisnici će morati da vrate, i neće im biti dodeljena sredstva u naredne dve godine, odnosno neće biti razmatrano njihovo učešće na konkursu.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik, kod Milana Ostojića, kontakt telefon 062/88-91-638.

Nazad na listu Prikaži sve